اخبار::آغاز بکار پروژه انتقال و توزیع آب به اراضی دشت سیستان

آغاز بکار پروژه انتقال و توزیع آب به اراضی دشت سیستان

طرح انتقال و توزیع آب به اراضی دشت سیستان ، شهرستان هیرمند 1 دارای مساحت ناخالص 18434 هکتار میباشد . حجم آب تصفیه یافته برای این واحد22 میلیون متر مکعب در سال می باشد که با احتساب حجم آب 8695 متر مکعب برای هر هکتار ، مساحت خالص تحت پوشش شبکه آبیاری برابر 2530 هکتار خواهد بود .